Bejelentés


bulcsuvezertekeklub A Bucsuiak golyóitól ments meg uram minket........


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

AZ EGYESÜLET, ELFOGADOTT TAGDIJ

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Amely létrejött az alapító tagok között, akik önkéntes elhatározásukkal az egyesület megalakítását kimondták, jelen alapszabályt elfogadták, az egyesület ügyintézői és képviselői szervét megválasztották az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: I. Általános rendelkezések 1 Az Egyesület neve: Bulcsú Vezér Teke Klub Egyesület 2 Az Egyesület székhelye: 9792 Bucsu, Rohonci u. 57/A. 3 Az Egyesület levélcíme: 9792 Bucsu, Rohonci u. 57/A. 4 Az Egyesület jogállása: nyitott taglétszámú önálló jogi személy 5 Az Egyesület alapítási éve: 2011. Az egyesület jellege: Sportegyesület a 2004. évi I. törvény szerint II. Az Egyesület céljai, feladatai 1. Az Egyesület elsődleges céljának tekinti a teke sport népszerűsítését Bucsu településén és vonzáskörzetében. Hosszabb távon minőségi teke csapat kialakítása, tervszerű utánpótlás nevelés képezi az egyesület célját. Ezen célok megvalósítását a rendelkezésre álló pénzügyi és egyéb eszközök felhasználásával, szakmai tanácsadással, információkkal, elemző, feltáró munkával is támogatja. Ennek érdekében – lehetőségeihez mérten – mind magasabb szintű edzői, szakértői gárdát kíván igénybe venni, támaszkodva az önkéntes segítők egyre szélesebb körű hálózatára. Az Egyesület biztosítja tagjai számára a hazai és nemzetközi rendezvényeken, bajnokságokon való részvételt, maga is szervez és lebonyolít különböző rendezvényeket, tornákat. Az Egyesület a bevételeit utánpótlás nevelésre, a sportolói egészséges életmódjának kialakítására, fizikai felkészítésére, az egészséges életmód iránti igény felkeltésére, a közösségi élet kibontakoztatására fordítja. 2. Az Egyesület részt vesz Bucsu település közösségi életének fejlesztésében, rendezvények szervezésében, ennek keretében együttműködik a helyi önkormányzattal, helyi civil szervezetekkel. III. Az Egyesület tagjai Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, illetve jogi személy, aki az Egyesület céljával egyetért, az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagdíjat megfizeti. Az egyesületi tagság iránti belépési nyilatkozatot írásban az Elnökségnek kell benyújtani. A belépés engedélyezéséről az Elnökség dönt egyszerű szótöbbségi határozattal. Az egyesületi tagság az erről szóló határozat meghozatalának időpontjában kezdődik. A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni. Egyesületi tagsági formák: a.) alapító tagok b.) rendes tagok Alapító tag: Azok a természetes és jogi személyek, akik az alapító közgyűlésen részt vettek, az Egyesület alapszabályával egyetértettek, és az Egyesület alapítási szándékát aláírásukkal megerősítették. Rendes tag: Azok a természetes és jogi személyek, akik az Egyesület alapszabályával, az abban foglalt célkitűzésekkel egyetértenek, tevékenyen közreműködnek azok megvalósításában, továbbá írásban jelzett belépési szándékukat az Elnökség elfogadta. Az egyesületi tagsági viszony megszűnik a.) Törléssel, a törlés napján. A tagsági viszony megszűnik, ha az Egyesület tagja az előírt tagsági díjjal három hónap hátralékban van, és azt felszólítás ellenére sem fizeti meg. A törlést az Elnök kezdeményezi az Elnökségnél. (A megszűnést megelőzően 15 nappal az Egyesület Elnöke köteles - tértivevényes levélben - figyelmeztetni a mulasztó tagot a tagdíjfizetés elmaradásának következményére és köteles felhívni, hogy a levél kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget tehet a befizetési kötelezettségnek, ellenkező esetben a három hónap lejártával tagsági viszonya megszűnik.). A törlésről szóló határozatot az Egyesület Elnöksége hozza meg. A törlést kimondó határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban halasztó hatályú fellebbezésnek van helye a Közgyűléshez. b.) A tag kilépésével a kilépési nyilatkozatnak az Elnökséghez való megérkezése napján. c.) A tag kizárásával a kizárása napján. Az Elnökség – az elnök, az elnökhelyettes, illetve a titkár kezdeményezésére - szótöbbséggel hozott írásbeli határozattal kizárhatja az egyesületnek azt a tagját, aki az Alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. Súlyos vétségnek minősül különösen az Egyesület céljaival ellentétes tevékenység. A kizárást megelőzően, az okokat a taggal írásban közölni kell, és az okok feltárásával egyidejűleg az Elnökségnek lehetőséget kell biztosítani a tag meghallgatására. A kizárással szemben, jogorvoslat céljából a tag a Közgyűléshez benyújtott fellebbezéssel élhet, mely lehetőséget az Elnökség írásbeli határozatában is fel kell tüntetni. d.) A tag elhalálozásával az elhalálozása napján. Az Egyesület tagjainak jogai és kötelességei Az alapító és a rendes tagok jogai szavazati joggal részt vehetnek az Egyesület közgyűlésein; javaslatokat és indítványokat tehetnek, továbbá panasszal, felszólalással és fellebbezéssel fordulhatnak az Egyesület illetékes szervéhez; az Egyesület tisztségeire a meghatározottak szerint választhatnak, illetve azokra megválaszthatóak; részt vehetnek az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, szakmai pályázatain; igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat, kedvezményeket. A tagok kötelességei az Egyesület tevékenységének támogatása, célkitűzéseinek megvalósításában való közreműködés; az alapszabály rendelkezéseinek, valamint az Elnökség és Közgyűlés határozatainak betartása; a tagdíj megfizetése. A természetes személy tagok jogaikat személyesen gyakorolják, míg jogi személy esetében meghatalmazott képviselő jár el. IV. Az Egyesület szervezeti felépítése 1. Az Egyesület szervei: Ø Közgyűlés Ø Elnökség 2. Közgyűlés Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely valamennyi tagból áll. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörrel: megállapítja (elfogadja) és módosítja az Alapszabályt; javaslatot tehet az egyesület egyéb szerveinek hatáskörébe tartozó bármely kérdésben; beszámoltatja az Elnökséget, értékeli az Egyesület éves tevékenységét, továbbá az általános szavazási móddal elfogadja az Elnökség éves beszámolóját; meghatározza és elfogadja az Egyesület éves költségvetését, értékeli az Egyesület gazdálkodását; elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót; dönt más társadalmi, szakmai szervezettel való egyesülés, továbbá az egyesület feloszlásának kimondásáról (2/3-os szótöbbséggel lehetséges); megválasztja - öt évi időtartamra - az egyesület tisztségviselőit, dönt mindezek visszahívásáról; javaslatot tesz az egyesületi szolgáltatásokra és a teljesítésük módjára; kitüntetéseket, díjakat alapít; dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, alapszabály előír, vagy a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe von. A Közgyűlés évente legalább egyszer ül össze (rendes közgyűlés). A rendes Közgyűlést minden év május 31-ig össze kell hívni. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével írásban, postai úton kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a tagok, vagy az Elnökség 1/3-a azt a cél és az időpont megjelölésével írásban kéri, illetőleg a felügyeletet gyakorló ügyészség azt írásban indítványozza. Mind a rendes, mind a rendkívüli Közgyűlést az Elnökség hívja össze, a Közgyűlést az elnök vagy az Elnökség által megválasztott levezető elnök vezeti le. A Közgyűlésben minden tagot egy szavazat illet meg. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a plusz egy fő tag jelen van. Határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Kivétel ez alól az Egyesület feloszlása és más társadalmi szervezetekkel történő egyesülése, amikor is a tagok 2/3-os döntése szükséges. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – Közgyűlés időpontját követően 5 napon túl, de 14 napon belüli időpontra kell újra összehívni. A Közgyűlésről való távolmaradás jogkövetkezményeiről az eredeti Közgyűlés meghívójában a tagokat figyelmeztetni kell. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök, a közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető és kettő jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá. 3. Elnökség A Közgyűlések ülései között az Egyesület legfőbb vezető, ügyintéző szerve az Elnökség; Az Elnökség öt évre megválasztott, 3 tagú, egy-egy szavazati joggal rendelkező személyek testülete. Az Elnökségnek tagja lehet jogi személy képviselője és természetes személy is. A Közgyűlés tagjai közül, titkos szavazással választja meg az Elnökség alábbi beosztású tagjait: elnök, elnökhelyettes titkár Az elnökségi tagok feladataikat társadalmi megbízatásként látják el. Az Elnökség bármely tagja visszahívható a tagság legalább 10 %-ának a Közgyűléshez benyújtott írásbeli kezdeményezése alapján, amennyiben a tisztségviselő olyan magatartást tanúsít, amely veszélyezteti az Egyesület céljait, illetve egyéb módon összeférhetetlen az Egyesület szellemiségével. A visszahívás ügyében a Közgyűlés titkos szavazással dönt. Az Elnökség: összehívja a Közgyűlést; irányítja és szervezi az Egyesület folyamatos működését; gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról; kidolgozza és a Közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését, zárszámadását és az éves beszámolót; határoz a kitüntetések, elismerések odaítéléséről, tiszteletbeli tagság adományozásáról; megállapítja az éves tagdíjak összegét a természetes és jogi személyek vonatkozásában; dönt minden olyan kérdésben, ami nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyben e szerv felhatalmazta, tagfelvételről, tagkizárásról dönt Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az ülések összehívásáról és előkészítéséről a Titkár gondoskodik. Minden elnökségi tagot a napirend közlésével írásban, postai úton kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Az Elnökség a döntéseiről és az intézkedéseiről, a következő Közgyűlésen köteles beszámolni. Az Elnökség határozatképes, ha azon legalább kettő elnökségi tag jelen van. Határozatait többséggel, de legalább kettő azonos szavazattal hozza. A határozathozatal egyéb kérdéseire és jegyzőkönyv készítésére, a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az Elnökség jelenlévő tagjai egy harmadának javaslatára titkos szavazást rendelhet el, továbbá dönthet úgy, hogy a határozat minősített szótöbbséggel érvényes. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás: a megbízás időtartamának lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. A vezető tisztségviselők az egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, valamint kötelezettségeik vétkes megszegésével az egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 4. Az Egyesület Elnöke az Egyesület Elnöke jogosult az Egyesület képviseletére, vezeti az üléseket, ellátja a Közgyűlés, illetve az Elnökség által rábízott feladatokat; az Elnök köteles az Elnökség és a Közgyűlés által hozott döntések nyilvántartásait napra készen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges a személye is). Az elnök köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni, valamint köteles a határozatot 15 napra az Egyesület székhelyén hirdetmény formájában is nyilvánosságra hozni; az Egyesület képviseletére az Elnök jogosult, aki képviseleti jogosultságát meghatározott feladatra, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Elnökhelyettesre átruházhatja. Az Egyesületet az Elnök akadályoztatása esetén az Egyesület Elnökhelyettese képviseli; d.) az Egyesület esetleges alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja. 5. Az Elnökhelyettes az Elnökhelyettes helyettesíti az Elnököt akadályoztatása esetén, annak időtartamára; az Elnökhelyettest az Egyesület bármely szerve önálló feladattal is megbízhatja. Ilyen felhatalmazás esetén a meghatározott ügyekben jogosultak az Egyesület képviseletére; az Elnökhelyettes az Elnökkel, annak állandó feladatait előre, írásban meghatározott átruházás alapján, megosztottan gyakorolhatja; tevékenységéről beszámolással tartozik az Elnökségnek. 6. A Titkár a Titkár az egyesület vezető szervei határozatainak megfelelően folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit. V. az egyesület képviselete Az Egyesület képviseletére az Elnök, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott Elnökhelyettes jogosult. Az Elnök és a Titkár együttesen rendelkeznek az Egyesület számlája felett. A pénzügyi tranzakciók végzéséhez mindkettőjük együttes aláírása szükséges. Valamelyikük akadályoztatása esetén bármelyiküket helyettesíti az Elnökhelyettes. VI. Az Egyesület gazdálkodása 1 Az Egyesület a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel az éves költségvetés szerint, a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási, számviteli előírások betartásával gazdálkodik. 2 Az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos ügyintézését a Titkár látja el. 3 Az Egyesület kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból, felajánlásaiból, támogatásokból, reklámtevékenységből származó és egyéb bevételeiből fedezi. 4 Az egyesületi tagdíj összegét, fizetésének módját először az Alakuló Közgyűlés, majd az Elnökség állapítja meg. A tagdíj az Egyesület működési feltételeinek biztosítását szolgálja. 5 A meghatározott céllal átvett pénzeszköz, csak a támogató által megjelölt feladat ellátására fordítható. 6 Az Egyesület tevékenysége során tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 7 Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. 8 Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a rá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 9 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetőleg annak mely részét hogyan használja fel. 10 Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba az Egyesület tagja betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet. Az elnök az iratok megtekintését az egyesület székhelyén előzetes egyeztetés alapján biztosítja. 11 Az Egyesületnél külön felügyelő szerv, felügyelő bizottság nem működik. VII. Az Egyesület megszűnése 1. Az Egyesület megszűnik, ha: a.) a Közgyűlés 2/3-os szótöbbsége alapján, más társadalmi szervezettel egyesül; b.) feloszlását a Közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja, c.) a bíróság feloszlatja; d.) a bíróság az ügyész keresete alapján, az egyesület megszűnését megállapítja, amennyiben az egyesület legalább egy éve nem működik, vagy tagjainak száma tartósan 10 fő alatt van. 2. Megszűnés esetén, az Egyesület vagyonát illetően - a hitelezői igények kielégítése után - a közgyűlés hivatott dönteni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata. 3. Ha a vagyon hovafordításáról az Egyesület nem rendelkezik, továbbá, ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy a bíróság az Egyesület megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül s azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. VIII. Az Egyesület nyilvántartása és felügyelete Az Egyesületet a székhelye szerinti illetékes Megyei Bíróság veszi nyilvántartásba. Az Egyesület a nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé. Az Egyesület törvényességi felügyeletét a Vas Megyei Főügyészség látja el. XI. Záró rendelkezések Az egyesület emblémájának és pecsétjének meghatározására az alapszabály az elnökséget jogosítja fel. Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Kelt: Szombathelyen, 2011. július 21. napján ……………………………………. az egyesület elnöke Jelen okiratot szerkesztem és ellenjegyzem Szombathelyen, 2011. július 21. napján. Bulcsú Vezér TekeKlub egyesület alakuló ülésén ELFOGADVA. I.Az egyesület éves tagdíja (2011.aug.15.-2012.aug.15). -diák,nyugdijas,önálló keresettel nem rendelkező;gyes,gyed havi 200Ft ,(Évi2.400Ft.) -keresettel rendelkező: havi 300Ft(Évi 3.600Ft) -szakosztályba leigazolt(versenyző) sportoló:havi 400Ft(Évi 4.800Ft) -jogi személyek(cégek,egyesületek,alapítványok),felajánlott évi összeg ”természetbeni” juttatás.!? -kőzben csatlakozni kivánok idöarányosan! II. Az egyesület által nyújtott szolgáltatások,kedvezmények: -az egyesület éves tagdíja letekézhető,-2.400Ft tagdíj 4x500Ft-ot ér -3.600Ft tagdíj 6x500Ft-ot ér a pálya érvényes bérleti díjában(2000.-Ft/óra) -4.800 Ft tagdíj az igazolt versenyző hozzájárulása a szakosztály működéséhez! Jogi személyek: Évi 50 ezer alatti:-csapatmez felirat -reklám kihelyezése, a verseny pályán -10x1óra pálya használat Évi 50-100 000: -csapatmez felirat .-reklám tábla kihelyezése évi15x1óra pálya használt. Mindkettőnek: -kedvezményes céges versenyek (egyeztetés)! -késöbbi VERSENYEK NÉVADÓI lehetnek. -egyesületi tagok 20%-os kedvezénye a tervezett poló és a zászló vásárlásakor, az egyesület programjain,rendezvényein.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!